آقای رمضانی  مالک محترم پروژه هوتن 

خانواده موسوی نژاد  مالک محترم پروژه هوتن 

آقای علیزاده  مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای دکتر قربانی مالک محترم پروژه هوتن 

خانم روحنده مالک محترم پروژه هوتن 

خانم پاکزاد مالک محترم پروژه هوتن 

خانم سلیمانی مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای رگنی خطیر مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای نیک‌بخش جوادیان مالک محترم پروژه هوتن