خانواده ابراهیم پور مالک محترم پروژه هوتن 

 خانم یوسف زاده مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای جهانی مالک محترم پروژه هوتن 

 خانواده حسینی مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای رمضانی  مالک محترم پروژه هوتن 

خانواده موسوی نژاد  مالک محترم پروژه هوتن 

آقای علیزاده  مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای دکتر قربانی مالک محترم پروژه هوتن 

آقای فلاح مالک محترم پروژه هوتن 

حانواده رئیسی مالک محترم پروژه هوتن 

آقای علیپور مالک محترم پروژه هوتن 

خانم پاکزاد مالک محترم پروژه هوتن 

خانم سلیمانی مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای رگنی خطیر مالک محترم پروژه هوتن 

 آقای نیک‌بخش جوادیان مالک محترم پروژه هوتن 

خانم روحنده مالک محترم پروژه هوتن